ŠTUDUJ BEZPEČNOSŤ, OVPLYVNÍŠ BUDÚCNOSŤ

Chceš byť krízovým manažérom, bezpečnostným manažérom či záchranárom?

Vyber si štúdium na FBI UNIZA a ovplyvni nielen svoju budúcnosť.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva (FBI) je jednou zo 7 fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA).
Ako jediná fakulta na Slovensku komplexne zabezpečuje prípravu odborníkov v oblasti bezpečnosti, záchranných služieb a krízového riadenia.

Súčasná situácia v spoločnosti ešte viac zvýraznila potrebu týchto odborníkov tak v štátnej správe a samospráve, ako aj vo všetkých oblastiach podnikateľskej činnosti.

 

Vyber si jeden z našich študijných programov a staň sa súčasťou FBI. Ako bonus môžeš u partnerských firiem absolvovať certifikované kurzy bezpečnostného technika, technika požiarnej ochrany, prvej pomoci a odbornej spôsobilosti v civilnej ochrane a zlepšiť si tak možnosť uplatnenia na trhu práce.

Pozri sa s nami do niektorých labákov

Laboratórium modelovania a simulácie krízových javov

je špičkové laboratórium, ktoré ti ponúka namodelovať tie najrôznejšie krízové scenáre, na ktorých sa naučíš, ako funguje krízové riadiace centrum, kto je členom krízového štábu a aké rozhodnutia budeš musieť prijať na záchranu životov či majetku.

Laboratórium výskumu systémov ochrany objektov kritickej infraštruktúry

je jedinečné laboratórium, ktoré ti umožní nastavovať bezpečnostné systémy tak, ako majú správne fungovať, ale aj skúmať, prečo niekedy nefungujú ako by mali 🙂 

A to nie je všetko … 

ŠTÚDIUM

Vyber si z ponúkaných 3 študijných programov a staň sa expertom v oblasti bezpečnosti

Čo môžeš u nás študovať?

Chceš byť krízovým manažérom, bezpečnostným manažérom či záchranárom?

Vyber si a ovplyvni nielen svoju budúcnosť.

Bezpečnostný manažment

Chceš byť bezpečnostný manažér, manažér kybernetickej bezpečnosti, projektant bezpečnostných systémov, osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov, alebo podnikateľ v oblasti súkromných bezpečnostných služieb? Alebo by si radšej pracoval v Policajnom zbore, na Národnom bezpečnostnom úrade alebo v objektoch kritickej infraštruktúry?

Práve pre Teba je určený študijný program bezpečnostný manažment. Získaš teoretické poznatky, praktické zručnosti a skúsenosti z oblastí manažérskych systémov bezpečnosti, fyzickej a objektovej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti.

Bezpečnostný manažment, riadenie rizík, kriminológia, prevencia kriminality, projektovanie systémov ochrany kritickej infraštruktúry, kybernetická bezpečnosť, ochrana osobných údajov, poplachové systémy, kriminalistika, terorizmus, nástražné výbušné systémy – to všetko sú témy, ktoré by mal bezpečnostný manažér ovládať.

Pridaj sa k nám a buď Security, cool & in!

kbm-scaled

Krízový manažment

Chceš byť manažérom BOZP, environmentu a zabrániť haváriám v podniku?
Chceš byť manažérom rizík a zachrániť podnik pred krízou či už v oblasti kvality, výroby, financií, projektov… ?
Chceš byť krízovým manažérov vo verejnej správe a pomáhať obyvateľom zvládať mimoriadne udalosti?

Práve pre Teba je určený študijný program Krízový manažment.

Počas štúdia sa môžeš profilovať v troch oblastiach: Podniková bezpečnosť, Manažment rizík a krízový manažment v podniku; Krízové riadenie a ochrana obyvateľstva.

V rámci študijného programu krízový manažment kladieme dôraz na oblasti, ako je bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, spoľahlivosť ľudského faktora, riziká priemyselných procesov, manažment rizík, podnikateľské riziká, krízovú komunikáciu, krízový manažment, civilnú ochranu, krízové plánovanie…

V rámci štúdia budeš mať možnosť absolvovať zahraničné stáže, exkurzie, diskusie s odborníkmi z praxe, ako aj kurzy zamerané na BOZP, Integrovaný manažment rizík, Civilnú ochranu a aplikovať moderné technológie. Budeš sa môcť zapojiť do študentských organizácií, rôznych športových a voľnočasových aktivít a využívať služby nášho Poradenského a kariérneho centra UNIZA.

Pridaj sa k nám, získaj vedomosti a zručnosti v oblasti
Krízového manažmentu.

Podcast: Krízoví manažéri – podcenili sme ich prítomnosť vo firmách? Akí by mali byť?

Záchranné služby

Chceš byť hasič alebo záchranár? Rád by si pracoval v zložkách integrovaného záchranného systému, predovšetkým v Hasičskom a záchrannom zbore? Či ako záchranár v Ozbrojených silách Slovenskej republiky alebo ako záchranár u právnických osôb, ktoré vykonávajú záchranne práce a činností alebo činností na úseku ochrany pred požiarmi? Si na správnom mieste…

Je tvojím cieľom pomáhať „ľuďom v núdzi”? Pomáhať všade tam, kde sú ohrozené životy alebo zdravie osôb alebo zvierat, majetok alebo životné prostredie? Tak práve pre Teba je určený študijný program záchranné služby. Získaš teoretické poznatky, praktické zručnosti a skúsenosti analyzovať príčiny vzniku požiarov a nežiadúcich udalostí a rozhodovať o spôsobe vykonávania záchranných prác.

Teoretické poznatky z preventívnej a verejnoprospešnej činnosti v oblasti záchranných služieb, hlavne v problematike ochrany pred požiarmi, využiješ ako požiarny technik, havarijný technik, špecialista požiarnej ochrany alebo požiarny auditor.

Príď, pridaj sa … Staň sa študentom záchranných služieb… The Time Is Now!

Prihlášky Bc. 17. august 2023 Príjimačky Bc. 17. august 2023

Elektronickú prihlášku na štúdium FBI UNIZA môžeš vyplniť online.

Dôležité termíny si poznač do kalendára

Nezabudni na dôležité termíny, aby si nezmeškal životnú príležitosť:

Prihlášky

 • Bc. štúdium – 31.07.2023
 • Ing. štúdium – 31.07.2023
 • PhD. štúdium – 31.05.2023

Prijímacie konanie

 • Bc. štúdium – 17.08.2023
+ Čítaj viac/menej
 • Ing. štúdium – 17.08.2023
 • PhD. štúdium – 15.06.2023

Výsledky prijímacieho konania

 • zverejnené do 18:00 v deň prijímacieho konania

Zápis na štúdium

Prijatie bez prijímacích skúšok​

Ak spĺňaš jednu z nasledovných podmienok, tak si prijatý bez prijímacieho konania:

 • si gymnazista a dosiahol si aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník) do 1,7 vrátane,
 • si zo strednej odbornej školy, spojenej školy alebo akadémie a dosiahol si aritmetický priemer známok
+ Čítaj viac/menej

na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník) do 1,5 vrátane,

 • ak si absolvoval v aktuálnom školskom roku testy NPS (SCIO) zo všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky a dosiahol percentil aspoň 60,
 • si absolvent strednej školy a bol si počas stredoškolského štúdia úspešným riešiteľom olympiády, SOČ alebo medzinárodnej či národnej súťaže súvisiacej s obsahom študijného programu a umiestnili si sa do 5. miesta.

Vzorové zadanie prijímacích skúšok​

Dokážeš odpovedať na podobné otázky? Tak by prijímacie konanie nemalo byť problém.

 • Kde má sídlo Európsky parlament?
  a. Hamburg
  b. Štrasburg
  c. Luxemburg
  d. Brusel
  e. Paríž
+ Čítaj viac/menej
  • Riešením rovnice

x + 6 = 10

  ; x je rovné:
  a) -4
  b)  4
  c)  6
  d) -6

Príklady ďalších vzorových otázok nájdeš na tomto odkaze.

Užitočné otázky a odpovede

Uchádzači o bakalárske štúdium (Bc.) na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) sa môžu prihlásiť do 3 študijných programov:

 • bezpečnostný manažment,
 • krízový manažment,
 • záchranné služby.

Štúdium je možné absolvovať v dennej aj externej forme

Viac v časti Štúdium.

Študijný program sa môže uskutočňovať v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia. Študijný program v oboch formách štúdia sa môže uskutočňovať prezenčnou, dištančnou alebo kombinovanou metódou.

 • Denná forma štúdia je charakterizovaná dennou účasťou študenta na vzdelávacích činnostiach. Do 26-tich rokov za študenta denného štúdia rodičia poberajú prídavky a uplatňujú si daňový bonus. Za denného študenta hradí sociálne a zdravotné poistenie štát.
 • Externá forma štúdia je charakterizovaná prevažne samostatným štúdiom a konzultáciami. Táto forma štúdia je spoplatnená. V prípade externého študenta do 26 rokov rodičia nemajú nárok na prídavky a daňový bonus. Externý študent si platí sociálne a zdravotné poistenie sám.

Na štúdium v bakalárskom stupni na FBI UNIZA sa prihlasuje cez e-prihlášku.

Na štúdium postačuje jedna prihláška s uvedením postupnosti študijných programov podľa záujmu uchádzača. V prípade záujmu o obidve formy štúdia (dennú aj externú) je nutné podať dve prihlášky vrátane dvoch poplatkov za prijímacie konanie.

Prílohy k prihláške na bakalárske štúdium:

 • životopis,
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 • kópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy.

Po absolvovaní maturitnej skúšky uchádzači doložia overenú kópiu maturitného vysvedčenia a koncoročného vysvedčenia z posledného roku stredoškolského štúdia do termínu, ktorý bude každému uchádzačovi oznámený písomne.

Uchádzači budú prijímaní na základe výsledkov prijímacieho konania:

 • bez prijímacej skúšky (po splnení podmienok),
 • alebo po vykonaní prijímacej skúšky v poradí podľa celkového dosiahnutého počtu bodov až do naplnenia plánovaných kapacít.

Konečné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania stanoví dekanka FBI UNIZA na základe návrhu prijímacej komisie fakulty.

V kompetencii dekanky je dopĺňať stav prijatých uchádzačov o štúdium študijných programov v 1. roku bakalárskeho štúdia na predpokladaný počet z uchádzačov, ktorí vyhoveli podmienkam na prijatie v inom študijnom programe bakalárskeho štúdia, ale neboli prijatí z dôvodu naplnenia kapacity pôvodne zvoleného študijného programu. 

Vo vybraných študijných programoch bakalárskeho štúdia bude v prípade voľných miest zorganizované aj druhé kolo prijímacieho konania.

Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky prijatia bez výberového konania, absolvujú písomné testy zo všeobecných vedomostí.

Test zo všeobecných vedomostí overuje základné predpoklady a schopnosti, ktoré študent potrebuje na úspešné vysokoškolské
štúdium. Test obsahuje kvantitatívnu časť (jednoduché matematické slovné úlohy, analytické a logické myslenie, úsudok,
vyvodzovanie), verbálnu časť (schopnosť analyzovať jazykové prostriedky slovenského jazyka z hľadiska ich gramatických,
lexikálnych a štylistických vlastností, význam a forma v slovnej zásobe) a všeobecný spoločenský prehľad (orientácia v aktuálnych
domácich i zahraničných udalostiach).

Príklady testových otázok.

 • UBYTOVANIE – Ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline poskytuje ubytovanie podľa ubytovacej kapacity s uvážením vzdialenosti trvalého bydliska študenta od sídla univerzity. Poplatok za ubytovanie: 54 € – 61 € mesačne. Viac na stránke: Možnosti ubytovania a stránke www.iklub.sk (detailné informácie pre ubytovanie)
 • DOPRAVA – Od ubytovacieho zariadenie Hliny je FBI UNIZA vzdialená cca 30 minút chôdze. Odporúčame využívať ekologické možnosti dopravy ako pešo, bicyklom alebo prostriedkami hromadnej dopravy. Viac na stránke Spôsoby dopravy

Študenti majú možnosť využívať služby stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity v Žiline. 

Viac na stránke: Nová MenzaMožnosti stravovania

Poplatok je 20 €.

Je potrebné ho uhradiť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na účet:

 • Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
 • banka: Štátna pokladnica
 • číslo účtu v tvare IBAN: SK30 8180 0000 0070 0026 9933
 • konštantný symbol: 0308
 • variabilný symbol: 10931 (bakalárske štúdium)
Mapa kampusu UNIZA – odkaz odkaz na mapu (*pdf). Upozorňujeme študentov a návštevníkov, že:
 • Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA sa nachádza na ulici 1. mája 32, Žilina. (blízko autobusovej a vlakovej stanice).
 • Rektorát a ostatné fakulty a teda aj niektoré prednáškové auly sa nachádzajú v inej časti mesta – Univerzitná 8215/1, Žilina.
  • Trasa od železničnej stanice v Žiline do areálu UNIZA (Rektorát, ostatné fakulty, auly) – odkaz na mapu google.
 • Ubytovacie zariadnie Hliny sa nachádza na ulici Hlinská (resp. Hečkova) – odkaz na mapu google.

Samozrejme, že áno, a tvoji budúci zamestnávatelia to jednoznačne ocenia. Do sveta môžeš vyraziť na študijný pobyt alebo stáž. Máme podpísaných približne 100 zmlúv s univerzitami a firmami po celej Európe, kde sa môžeš zdokonaliť v jazyku, nájsť si kamošov, cestovať a ešte omnoho viac.

Študent so ŠP je podľa § 100 ods. 2 zákona o VŠ študent
a) so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
b) s chronickým ochorením,
c) so zdravotným oslabením,
d) s psychickým ochorením,
e) s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
f) s poruchami učenia.

Viac informácií nájdeš na stránke.

Áno máme. Je možné ho využiť ako študent FBI UNIZA. Napríklad máme aj Poradenské a kariérne centrum UNIZA, ktoré poskytuje psychologické, kariérne, sociálne poradenstvo študentom a zamestnancom našej univerzity. Viac informácií nájdeš na stránke.

KDE SA UPLATNILI ABSOLVENTI FBI UNIZA​ ?

Absolventov fakulty môžeš stretnúť v podnikoch, verejných inštitúciách, štátnej správe či samospráve, kde našli uplatnenie na rôznych pozíciách – od odborných, technických a riadiacich až po top manažment.
Viacerí absolventi fakulty začali podnikať a žijú svoje úspešné príbehy.

REFERENCIE ABSOLVENTOV FBI UNIZA

 • Prečítaj si úspešné príbehy našich absolventov.
 • Vedel si, že aj oni sa kedysi rozhodovali, kam na vysokú?
 • Inšpiruj sa.

Ing. Róbert Groman

Asset Protection Manager pre SR a ČR
Coca-Cola HBC

Ak chcete byť v pracovnej sfére úspešní, dôkladne zvážte výber študijného odboru, aby to čo vyštudujete Vás bavilo. Mne sa to vďaka štúdiu na FBI UNIZA podarilo.

+ Čítaj viac / menej

 

Štúdium bezpečnostného manažmentu na FBI UNIZA zohralo dôležitú úlohu v mojej osobnej, ale aj v pracovnej sfére. Hoci uplynulo už niekoľko rokov od ukončenia môjho štúdia, stále som v kontakte s ľuďmi na fakulte, ktorých si vážim nielen pre ich odbornosť, ale tiež po ľudskej stránke. Vďaka štúdiu na FBI UNIZA som získal prácu, ktorú mám rád. Nakoľko vedomosti získané počas štúdia boli prepojením teórie s praxou, mnohé z nich som dokázal efektívne zužitkovať vo svojej práci. V súčasnosti pôsobím v spoločnosti Coca-Cola HBC Česká a Slovenská republika na pozícii Manažér ochrany objektov CZ/SK. Na tejto pozícii som už 12 rokov. Niekto si myslí, že je to veľa byť na jednom mieste toľko rokov, no ja hovorím, ak Vás práca baví, čas plynie veľmi rýchlo. Za tieto roky sa nám podarilo uskutočniť niekoľko skvelých projektov. Jeden z úspešných bol projekt Erasmus +, v rámci ktorého študenti FBI UNIZA si mohli svoje teoretické vedomosti overiť priamo u nás. Zároveň sme v našej spoločnosti otvorili dvere aj tým študentom, ktorí mali záujem realizovať svoj výskum ako súčasť diplomovej práce. Na záver chcem mladým ľudom odkázať, ak chcete byť úspešní na trhu práce, dôkladne zvážte výber študijného odboru, aby to čo vyštudujete Vás bavilo. Mne sa to vďaka FBI UNIZA podarilo.

Ing. Juraj Přibyl

Security Operations Center Manager
NN Group, Praha, ČR

Štúdium krízového manažmentu na FBI UNIZA ma pripravilo na riešenie krízových situácií v rôznych oblastiach, okrem iného aj v kybernetickej bezpečnosti.

+ Čítaj viac / menej

 

Napriek tomu, že fakulta nie je profilovaná v oblasti informačných technológií, niekoľko predmetov mi pomohlo k štartu kariéry práve v tejto oblasti. Už počas štúdia ma zaujímali otázky kybernetickej bezpečnosti a štúdium na FBI UNIZA som zakončil diplomovou prácou z oblasti ochrany osobných údajov. Aktuálne som zodpovedný za riadenie Cyber Security Centra (vediem 36 členný team), ktoré dodáva služby (incident monitoring, incident response, forensics, threat intelligence, atď.) pre 13 krajín vo svete a slúži na ochranu spoločností pred kybernetickými útokmi. 

Ing. Simona Duchajová

Assistant Safety Manager SK, CZ, HU
Railtrans International, a.s.

Ak sa rozhodnete pre akýkoľvek študijný program na FBI UNIZA, využite všetky možnosti, ktoré vám štúdium na fakulte ponúka –  stáže, zahraničné pobyty, alebo rôzne odborné kurzy.

+ Čítaj viac / menej

 

Na FBI UNIZA som študovala v rokoch 2009-2014 na bakalárskom stupni študijný odbor Doprava v krízových situáciách a na inžinierskom stupni štúdia Krízový manažment. Štúdium na fakulte mi dalo kvalitný základ a vedomosti, ktoré som od začiatku mojej kariéry uplatňovala v praxi. Po ukončení štúdia som ostala v doprave a začala pracovať ako bezpečnostný poradca a lektor v oblasti prepravy nebezpečných vecí cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou. Svoje portfólio som po čase rozšírila tiež o osvedčenie z oblasti civilnej ochrany. U terajšieho zamestnávateľa pracujem na pozícii asistenta bezpečnostného manažéra. Na železničných dopravcov sú momentálne Európskou úniou kladené rozsiahle požiadavky na bezpečnosť a riadenie rizík a tu môžem uplatňovať všetky doteraz nadobudnuté vedomosti a skúsenosti, či už zo štúdia na FBI UNIZA a tiež z doterajšej praxe. Všetkým uchádzačom o štúdium môžem FBI UNIZA iba odporučiť, pretože mne fakulta poskytla množstvo vedomostí, ktoré využívam v každodennej práci. Ak sa rozhodnete pre akýkoľvek študijný program, využite všetky možnosti, ktoré Vám štúdium na FBI UNIZA ponúka, či už stáže, zahraničné pobyty, alebo odborné kurzy. Nikdy neviete, čo v pracovnom živote budete potrebovať a čo môže byť pre vás konkurenčnou výhodou na trhu práce.

Ing. Peter Rampala 

Štátny radca, Odbor krízového riadenia
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Výber niektorého zo študijných programov FBI UNIZA Vám poskytne tie najlepšie predpoklady pre úspešné uplatnenie v praxi, či už vo verejnej správe, ale aj v súkromnom sektore. 

+ Čítaj viac / menej

 

Moje rozhodnutie študovať na FBI UNIZA, v roku 1994 sa ešte volala Vojenská fakulta Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline, bolo motivované faktom, že už v tom čase táto fakulta vychovávala absolventov, ktorých odbornosť mala veľmi vysoký kredit a považoval som preto istým spôsobom za prestížnu vec študovať práve tu. Na Katedre vojenskej dopravy, ktorá je mojou alma mater, ako aj na fakulte či univerzite ako takej, som stretol vysoko odborne erudovaných a ľudsky skvelých pedagógov. Najviac mi utkvel v pamäti prerod zamerania fakulty z vojenskej na akademickú inštitúciu, zastrešujúcu vzdelávanie v odbore občianska bezpečnosť (dnes bezpečnostné vedy). Akademicky rástli učitelia fakulty na docentov a profesorov a s nimi sme rástli aj my študenti. Táto zmena priniesla nové výzvy, nové projekty a nové spôsoby riešenia problémov, ktoré boli cennou skúsenosťou a prínosom pre moje viac ako desaťročné pôsobenie v oblasti medzinárodného krízového manažmentu na rôznych pozíciách v rámci Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ako aj pre moje súčasné pôsobenie v oblasti krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie a kritickej infraštruktúry v rezorte ministerstva dopravy a výstavby. Vám, ktorí sa ešte len rozhodujete pre štúdium na FBI UNIZA, by som odkázal, že výber niektorého zo študijných programov na tejto fakulte Vám vytvorí potrebné podmienky pre získanie širokého portfólia odborných vedomostí, prinesie Vám možnosť zapojiť sa do zaujímavých medzinárodných projektov a poskytne Vám tie najlepšie predpoklady úspešne sa uplatniť po skončení štúdia aj v praxi ako vo verejnej správe, tak aj v súkromnom sektore.

Ing. Michaela Španková, PhD.
Expert daktyloskopickej identifikácie osôb
Kriminalistický a expertízny ústav PZ SR

Na Fakulte bezpečnostného inžinierstva som strávila päť rokov života, ktoré mi dali priateľstvá, ukázali budúci smer a vyzbrojili ma vedomosťami do budúcnosti.

+ Čítaj viac / menej

 

Na Fakulte bezpečnostného inžinierstva som študovala takmer pred desiatimi rokmi. Strávila som tam päť rokov života, ktoré mi dali priateľstvá, ukázali smer a vyzbrojili ma vedomosťami do budúcnosti. Za toto obdobie som sa stala veľkým nadšencom kriminalistiky a už vtedy sa profilovala moja predstava, čomu sa chcem v pracovnom živote venovať. V súčasnosti pracujem ako expert daktyloskopickej identifikácie osôb na Kriminalistickom a expertíznom ústave Policajného zboru SR a začiatky v práci boli jednoduchšie práve o to, že som mala zvládnuté kriminalistické a právne vedy a ďalšie smery, ktoré som mala obsiahnuté zo štúdia na katedre. Svoju prácu milujem tak, ako som milovala aj hodiny kriminalistiky. Riešenie prípadov a vypracovávanie znaleckých posudkov na základe analýzy, prehľadávania a porovnávania odtlačkov prstov z miesta činu, medzinárodná policajná spolupráca, organizovanie medzinárodných seminárov a konferencií, aktívna účasť na nich, prednášanie študentom, práca na projektoch, forenznom magazíne a iné ďalšie aktivity sú to, s čím sa denne v práci stretávam a čo ma napĺňa. Počas vysokoškolského štúdia som absolvovala zahraničný študijný pobyt v Holandsku, v rámci výmenného programu Erasmus. Svoje medzinárodné skúsenosti a zlepšenú angličtinu z absolvovaného pobytu som naplno využila pri mojom viac ako ročnom pôsobení v medzinárodnej policajnej organizácii Interpol na generálnom sekretariáte v Lyone, vo Francúzsku, kde som pracovala ako biometrický expert.

mjr. Ing. Miroslav Turčanik

Odborný inšpektor
OR HaZZ, Košice – okolie

Ako hasič som pociťoval potrebu teoretických vedomostí vo svojom odbore. Rozhodol som sa pre štúdium záchranných služieb na FBI UNIZA, ktoré mi dalo viac ako som očakával.

+ Čítaj viac / menej

 

V roku 2002 som bol prijatý do Hasičského a záchranného zboru SR na funkciu hasič. Postupným získavaním praktických zručností a skúseností zo zásahov pri likvidácii požiarov a záchranných prácach, som pociťoval stále väčšiu potrebu teoretických vedomostí vo svojom odbore. Na základe dobrých referencií od známych, ktorí študovali na fakulte, som sa rozhodol pre štúdium na FBI UNIZA. Štúdium mi dalo omnoho viac ako som očakával. Získal som oveľa širší rozhľad na úseku požiarnej ochrany a záchranných prác, ako mi poskytovala moja pracovná náplň. Po absolvovaní inžinierskeho štúdia som bol vymenovaný do funkcie “veliteľ hasičskej stanice”. Vedomosti získané v študijnom programe záchranné služby mi zároveň umožňujú vykonávať lektorskú činnosť, či už v kurzoch pre technikov požiarnej ochrany, alebo v rámci základnej prípravy členov dobrovoľných hasičských zborov obcí. Vďaka príjemnej študijnej atmosfére na tejto fakulte, naďalej udržiavam živý kontakt aj s jej pedagógmi.

mjr. Ing. Dušan Farkaš

Menovaný zástupca riaditeľa 
OR HaZZ, Stará Ľubovňa, SR

Štúdium v študijnom programe záchranné služby na FBI UNIZA neposúva len vaše vedomosti, ono posúva na vyššiu úroveň aj vaše sebavedomie a tiež schopnosť načúvať.

+ Čítaj viac / menej

 

Už po skončení bakalárskeho štúdia na FBI UNIZA, som bol presvedčený, že som si vybral dobre. Nebolo všetko dokonalé, nedostávali sme skúšky zadarmo a nemali sme sa ako v bavlnke. V tom najdôležitejšom však naša alma mater nesklamala. Keď bolo treba pomôcť, pomohla a tým, ktorí boli zanietení, vytrvalí a pracovití rozšírila obzory do takej miery, že pokiaľ využili príležitosti a dostali priestor, dokázali sa presadiť aj v praktickom živote. Som hrdý predovšetkým na svoju záverečnú prácu, ktorá mi dala nazrieť do zákutí experimentálnej vedy, ale bez personálnej a technickej pomoci katedry by som nebol schopný ju zrealizovať. Ja sám som od vzniku Hasičského a záchranného zboru SR (rok 2002) pracoval ako zásahový hasič na hasičskej stanici v Starej Ľubovni, najprv vo funkcii hasič, potom hasič záchranár a neskôr vo funkcii technik strojník. V roku 2010 mi bola ponúknutá funkcia vedúceho prevádzkovo-technického oddelenia. Od roku 2020 som bol vymenovaný na zastupovanie riaditeľa Okresného riaditeľstva HaZZ v Starej Ľubovni. Počas svojej pôsobnosti na OR, som neustále využíval vedomosti získané na FBI UNIZA na zdokonalenie manažmentu na našom pracovisku. Naše taktické cvičenia organizované v spolupráci s odborom Krízového riadenia OÚ sú pre mnohých kolegov podnetné. Nezriedka publikujem články v časopise HASIČI – spravodajca alebo pomáham pri publikáciách mojim kolegom. Často sa podieľam na vzdelávaní pri hasičských školeniach, či už dobrovoľných hasičov alebo študentov na strednej škole. „Hasičina“ je aj vďaka štúdiu na FBI UNIZA nielen mojim povolaním, ale aj záľubou a prekliatím.

Ing. Luboš Halama, PhD.

Riaditeľ skupiny DGSA, súdny znalec 
DGSA Slovakia

… za úspechmi v podnikaní sú hlavne vedomosti nadobudnuté počas štúdia v spojení s nepretržitým sebavzdelávaním a sledovaním nových trendov a príležitostí.

+ Čítaj viac / menej

 

Študovať na FBI UNIZA som začal popri zamestnaní. Zameranie študijného programu doprava v krízových situáciách ma počas štúdia nasmerovalo do oblasti prepravy nebezpečných vecí a tovaru, v ktorej som začal už počas štúdia podnikať. Vedomosti nadobudnuté v priebehu štúdia na FBI UNIZA som aplikoval do rozvoja mojej spoločnosti a naopak poznatky z praxe som využil pri štúdiu a spracovaní záverečných prác. Dnes som majiteľom prosperujúcich spoločností zo skupiny DGSA Group pôsobiacich na trhu v Čechách a na Slovensku. Som presvedčený, že za úspechmi v podnikaní sú hlavne vedomosti nadobudnuté počas štúdia v spojení s nepretržitým sebavzdelávaním a sledovaním nových trendov a príležitostí. Štúdium na FBI UNIZA považujem rozhodne za veľmi dobrú voľbu.

Ing. Tomáš Hruška

Špecialista krízového riadenia
Slovenské elektrárne a.s

Som rád, že som vyštudoval túto školu. Fakulta bezpečnostného inžinierstva ponúka komplexný pohľad na bezpečnosť a neskôr sa môže študent zamerať na špecifickú oblasť.

+ Čítaj viac / menej

 

Štúdium na Fakulte bezpečnostného inžinierstva mi dalo štruktúrovaný prehľad o postavení a úlohe bezpečnostného a krízového manažmentu v Slovenskej republike, ktoré som využil na viacerých pracovných pozíciách kde som pôsobil. Momentálne pracujem ako špecialista krízového riadenia. Svoje poznatky som mohol aplikovať do praxe najmä v energetickom sektore, kde je otázka bezpečnosti vždy na prvom mieste. Som rád, že som vyštudoval túto školu a som v kontakte so svojim pedagógmi dodnes. Fakulta ponúka komplexný pohľad na bezpečnosť a neskôr sa môže študent zamerať na špecifickú oblasť.

Ing. Branislav Štefanický, PhD.
Vedúci odboru krízového riadenia
OÚ v Leviciach
Okresný úrad, Levice

Uplynulo už niekoľko rokov od ukončenia môjho štúdia. Stále som však v kontakte s ľuďmi z FBI UNIZA, ktorých si vážim nielen pre ich odbornosť, ale taktiež aj, pre ich ľudskú stránku

+ Čítaj viac / menej

 

„Aj tak budem požiarnikom“ som si začal hovoriť niekedy v 7. ročníku na základnej škole, keď môj otec začal pracovať ako profesionálny hasič. Celý život bol mojím vzorom, naučil som sa od neho veľa vecí. O to ľahšie mi bolo ísť za svojím cieľom, aj keď súdruh riaditeľ vo mne videl perspektívneho profesionálneho vojaka. Vyštudoval som Strednú priemyselnú školu stavebnú v Žiline so zameraním na požiarnu ochranu. Moja profesionálna kariéra hasiča sa začala písať 1.9.1992, kedy som nastúpil na Okresnú správu Zboru požiarnej ochrany vo Zvolene, na oddelenie požiarnej prevencie. Po absolvovaní ZVS som nastúpil ako požiarnik do ZPÚ Levitex, a.s. Levice, a 1.4.1994 na OS ZbPO v Leviciach. Začal som na oddelení požiarnej prevencie, kde som z funkcie povereného vedením oddelenia požiarnej prevencie obvodnej správy prešiel do výkonu. Externe som vyštudoval požiarnu ochranu na Žilinskej univerzite v Žiline a VŠB-TU v Ostrave. Ako zásahový hasič som prešiel takmer všetkými riadiacimi funkciami a v roku 2016 som z pozície riaditeľa okresného riaditeľstva odišiel do výsluhového dôchodku. V súčasnosti pracujem ako vedúci odboru krízového riadenia na Okresnom úrade v Leviciach.
Štúdium na FBI mi dalo veľa nielen z oblasti ochrany pred požiarmi, ale aj príbuzných oblastí, ako krízové riadenie, manažment, riadenie a pod. Hoci uplynulo už niekoľko rokov od ukončenia môjho štúdia, stále som v kontakte s ľuďmi na univerzite, ktorých si vážim nielen pre ich odbornosť, ale taktiež aj po ich ľudskej stránke.

Ing. Alena Grófová

Team Manager
Partners Group SK

… už nikdy nebudete mať toľko voľného času ako počas štúdia na vysokej škole. Využite preto príležitosti, ktoré Vám FBI ponúka – odbornosť, profesionalitu, prax a skvelý kolektív.

+ Čítaj viac / menej

Štúdium na FBI UNIZA som skončila v roku 2011 a už počas toho roku som začala pôsobiť v najväčšej finančno-analytickej spoločnosti Partners Group SK. Pri svojej práci každý deň uplatňujem vedomosti a zručnosti zo štúdia, najmä z oblasti posudzovania rizík a navrhovania optimálnych riešení, logické myslenie, tímovosť. Veľmi rada spomínam na tých skvelých 5 rokov, na odborníkov z radu pedagógov, expertov z praxe, na spolužiakov, na študijné povinnosti ale aj spoločenské aktivity s partiou, nie len z nášho krúžku ale celého ročníka. Budúcim študentom, nech už sa rozhodnú pre ktorýkoľvek z ponúkaných študijných programov na FBI UNIZA odporúčam, aby využili čo najviac možností, ktoré im ponúka vysokoškolské štúdium, či už ide o zahraničné výmenné pobyty cez ERASMUS, prax, odborné kurzy … A jeden veľmi dôležitý postreh – už nikdy nebudete mať toľko voľného času ako počas štúdia na vysokej škole. Využite preto jedinečnú kombináciu, ktorú Vám ponúka FBI – odbornosť, profesionalitu, prax, skvelý kolektív.

Ing. Tvoje Meno

Tvoja super pracovná pozícia 
Tvoja vysnívaná firma

Tu môže byť tvoj odkaz. Stačí poslať prihlášku a byť usilovný a o 5 rokov neskôr budeš aj Ty absolventom Fakulty bezpečnostného inžinierstva so svojím vlastným príbehom.

+ Čítaj viac / menej

Tvoj príbeh sa už začal, je na teba ako bude pokračovať …

EVENTY A ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT

Chceš pomáhať, športovať, dosahovať úspech, cestovať, chodiť na exkurzie či sa zabávať?
Tak poď k nám na FBI UNIZA!

Deň otvorených dverí FBI UNIZA sa koná pravidelne každý rok.
Účastníci sa tešia na zásah bezpečnostných a záchranných zložiek.

Pravidelné exkurzie sú štandardnou súčasťou štúdia.
Erasmus+ ti vytvára možnosť ako vycestovať počas štúdia na študijný pobyt alebo praktickú stáž do zahraničia.

 

Ples FBI UNIZA je každoročným kultúrnym podujatím, na ktorom ťa okrem tanca a skvelého jedla čaká kopec zábavy 

Pomáhame, zachraňujeme, učíme seba a učíme ostatných ...

Šport je vraj smiechom duše ... a my sa radi smejeme 

Kontakty

ADRESA

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Žilinská univerzita v Žiline

1. mája 32 
Žilina 010 26

GPS súradnice

49°13′ 27.28″ 18°44′ 57.92″

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

PO-PIA 08:00 – 11:00

ŠTV 13:00 – 15:00